Nằm trong vùng có điều kiện kinh tế, chính trị và địa bàn tương đối đặc biệt: Địa bàn rộng, nhân dân chủ yếu làm kinh tế dịch vụ ... Nên học sinh có thể nói là có điều kiện về ...